Gebruikersvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Tandartsenpraktijk Haren. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandartsenpraktijk Haren via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1 Tandartsenpraktijk Haren behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.2 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van Tandartsenpraktijk Haren. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandartsenpraktijk
Haren.

1.3 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Tandartsenpraktijk
Haren.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2 Indien Tandartsenpraktijk Haren constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandartsenpraktijk Haren ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandartsenpraktijk Haren zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3 Indien naar het oordeel van Tandartsenpraktijk Haren hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandartsenpraktijk Haren of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandartsenpraktijk Haren gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4 Tandartsenpraktijk Haren is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandartsenpraktijk Haren gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5 Tandartsenpraktijk Haren behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Tandartsenpraktijk Haren onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandartsenpraktijk Haren dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2 Tandartsenpraktijk Haren mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandartsenpraktijk Haren of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandartsenpraktijk Haren, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
5.1 Tandartsenpraktijk Haren mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

5.2 Tandartsenpraktijk Haren zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandartsenpraktijk Haren gevestigd is.

6.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

6.4 Tandartsenpraktijk Haren is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

6.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandartsenpraktijk Haren schriftelijk zijn aanvaard.

6.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk. U mag bellen naar 050-5345085 of een e-mail sturen naar info@tandartsenpraktijkharen.nl